مقالات

١ -صرافی: شرکتی که موضوع فعالیت آن انجام عملیات صرافی می باشد؛

2- عملیات صرافی: خرید و فروش ارز اعم از نقدی یا حوال های که حوزه مجاز انجام
آن ها براساس نوع صرافی اول و دوم متفاوت خواهد بود؛
3-صرافی نوع اول: صرافی که صرفًا مجاز به خرید و فروش نقدی ارز بوده و
پرداختن به سایر معاملات ارزی توسط این نوع صرافی ممنوع
می باشد؛
4-صرافی نوع دوم: صرافی که علاوه بر خرید و فروش نقدی ارز، مجاز به انجام
عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق مؤسسات اعتباری و
ارایه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب
قوانین و مقررات ارزی م یباشد.

+ منبع
تاریخ:جمعه 20 دی 1392 - در ساعت 22:10 گروه:بدون گروه