مقالات

  آن گونه که در ایران متداول گردیده، فاینانس به تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای پروژه ها و خرید تجهیزات طرح های تولیدی (سرمایه ای) و همچنین خدمات فنی و مهندسی پروژه ها با استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی میان مدت وفق قراردادهای مالی منعقده با اعتبار دهندگان خارجی گفته می شود.

فعالیت های قابل قبول
اجرای پروژه های جدید زیربنایی، تولیدی و طرح های توسعه ای
خرید تکنولوژی و تجهیزات سرمایه ای و خدمات فنی مهندسی

واجدین شرایط
اشخاص حقوقی دولتی/ خصوصی

سقف پرداخت
معمولاً 85 درصد مبلغ قرارداد تجاری پروفرم و هزینه بیمه صادراتی مربوطه (که بر اساس رتبه ریسک کشور استفاده کننده از تسهیلات محاسبه می گردد) مشمول تسهیلات فاینانس قرار می گیرد.

روش پرداخت
به طور معمول ابزار پرداخت، اعتبار اسنادی بوده و نحوه پرداخت به شرح زیر است:
15 درصد مبلغ اعتبار اسنادی به عنوان پیش پرداخت و میان پرداخت
85 درصد مبلغ اعتبار اسنادی از محل تسهیلات فاینانس

با توجه به ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور،گشایش اعتبار اسنادی فاینانس جهت وزارتخانه ها، سازمان‌ها و شرکت های وابسته دولتی که از بودجه عمومی استفاده می کنند موکول به ارائه تأییدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر پیش بینی معادل ریالی اصل و فرع اقساط تسهیلات در بودجه سنواتی کشور به منظور بازپرداخت در سررسیدهای مقرر خواهد بود.

نرخ سود تسهیلات
سود تسهیلات بر اساس نرخ شناور (LIBOR/EURIBOR) و یا نرخ ثابت (CIRR) شش ماهه به اضافه حاشیه سود (MARGIN) که معمولاً 5/0 درصد نسبت به مبلغ استفاده شده از تسهیلات می باشد ، محاسبه می گردد. ضمناً سایر هزینه ها از جمله هزینه مدیریت در حدود 2/0 درصد نسبت به مبلغ تسهیلات و هزینه تعهد نیز در حدود 2/0 درصد نسبت به مبلغ استفاده نشده از تسهیلات اخذ می گردد.

دوره استفاده از تسهیلات
دوره استفاده از تسهیلات قراردادهای مالی بر اساس دوره حمل و اجرای پروژه مندرج در قراردادهای تجاری با توجه به خط مشی های سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD) تعیین می گردد.

دوره بازپرداخت
تعداد و توالی اقساط: بین 10 تا 17 قسط متوالی 6 ماهه می باشد.
سررسید اولین قسط: 6 ماه پس از نقطه شروع بازپرداخت که با توجه به مفاد قراردادهای تأمین مالی تعیین می گردد.

وثایق اعتباری
اموال غیر منقول
سفته/برات
برگ سپرده
اوراق سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار
و سایر موارد حسب تشخیص مراجع اعتباری بانک

مراحل اعطای تسهیلات فاینانس

بخش دولتی
1. مراجعه متقاضی به دبیرخانه هیات راهبری مستقر در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و ارائه در خواست استفاده از تسهیلات فاینانس به انضمام سایر اسناد و مدارک مربوطه از جمله تاییدیه بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط در خصوص دارا بودن توجیه اقتصادی و فنی و مالی طرح و انعکاس مراتب از طریق هیات راهبری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت انسداد سهمیه ارزی.
2. صدور مصوبه شورای اقتصاد و اعلام مراتب به دستگاه اجرایی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، متقاضی و هیات راهبری.
3. اعلام تاییدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر تامین اصل و فرع اقساط بازپرداخت تسهیلات به بانک عامل.
4. پذیرش اولیه عاملیت و اخذ اسناد و مدارک مورد نیاز از متقاضی جهت انجام بررسی های جامع کارشناسی به منظور صدور مصوبه نهایی اعتباری از سوی بانک عامل
صدور مصوبه نهایی اعتباری منوط به ارائه تاییدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. همچنین ارائه قرارداد اعتباری منعقده فیمابین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه اجرایی و یا تودیع وثایق کافی از سوی متقاضی الزامی است.
5. اخذ و بررسی قرارداد تجاری منعقده بین متقاضی و فروشنده (تایید شده از سوی وزارتخانه ناظر) توسط بانک عامل از لحاظ انطباق با مقررات ارزی جاری و صدور تاییدیه مفاد قرارداد تجاری مبنی بر بلامانع بودن گشایش اعتبار اسنادی فاینانس و اعلام مراتب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و هیات راهبری
6. تعیین منبع تامین مالی کننده طـرح (Financer) از سـوی بانک مرکزی جمهوری اسـلامی ایـران و اعـلام بلامـانع بودن انعقـاد قرارداد فـرعی طرح (Individual Facility Agreement) به بانک عامل و اعلام مراتب به هیات راهبری
7. انجام مراحل ثبت سفارش در اداره کل دفتر ثبت سفارش و نظارت بر مبادلات بازرگانی وزارت بازرگانی توسط مجری طرح
8. انعقاد قرارداد مالی، گشایش اعتبار اسنادی، ارسال نسخه مصدق قرارداد مالی منعقده و اعتبار اسنادی مفتوحه به انضمام گواهی های اخذ وثایق کافی توسط بانک عامل به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت صدور ضمانت نامه ( L.O.I (Letter of Inclusion تحت ضمانتنامه اصلی صادره وزارت مذکور (Sovereign Guarantee) و اعلام مراتب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت صدور جدول پیش بینی بازپرداخت و گواهی های ثبت آماری
9. صدور ضمانت نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و ارسال نسخه اصل ضمانت نامه جهت اعتبار دهنده خارجی
10. حمل کالا ، ارائه و معامله اسناد، استفاده از تسهیلات و پرداخت وجوه میان پرداخت
11. پرداخت هزینه و سود دوران ساخت مطابق قرارداد مالی
12. راه اندازی طرح
13. بازپرداخت اقساط و سودهای مترتبه

بخش غیردولتی
1. مراجعه متقاضی به دبیرخانه هیات راهبری مستقر در سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و ارائه در خواست استفاده از تسهیلات فاینانس به انضمام سایر اسناد و مدارک مربوطه و انعکاس مراتب از طریق هیات راهبری به بانک عامل به منظور پذیرش عاملیت طرح و نیز به دستگاه اجرایی جهت اخذ موافقت در خصوص پذیرش طرح
2. انجام بررسی های کارشناسی توسط دستگاه اجرایی و اعلام نظر به بانک عامل جهت انجام بررسی توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح و نیز اعلام مراتب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت انسداد سهمیه ارزی مربوطه
3. پذیرش اولیه عاملیت و اخذ اسناد و مدارک مورد نیاز از متقاضی از جمله توجیه اقتصادی و فنی و مالی طرح برای انجام بررسی های جامع کارشناسی به منظور صدور مصوبه اعتباری از سوی بانک عامل
4. بررسی قرارداد تجاری منعقده فی مابین متقاضی و فروشنده (تایید شده از سوی وزارتخانه ناظر) توسط بانک عامل از لحاظ انطباق با مقررات ارزی جاری و صدور تاییدیه مفاد قرارداد تجاری مبنی بر بلامانع بودن گشایش اعتبار اسنادی فاینانس و اعلام مراتب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و هیات راهبری
5. تعیین منبع تامین مالی کننده طـرح (Financer) از سـوی بانـک مرکـزی جمهوری اسـلامی ایـران و اعـلام بلامـانع بودن انعقـاد قرارداد فـرعی طرح (Individual Facility Agreement) به بانک عامل و اعلام مراتب به هیات راهبری
6. انجام مراحل ثبت سفارش در اداره کل دفتر ثبت سفارش و نظارت بر مبادلات بازرگانی وزارت بازرگانی توسط مجری طرح 
7. انعقاد قرارداد مالی، گشایش اعتبار اسنادی، ارسال نسخه مصدق قرارداد مالی منعقده و اعتبار اسنادی مفتوحه به انضمام گواهیهای اخذ وثایق کافی توسط بانک عامل به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت صدور ضمانت نامه L.O.I ) Letter of Inclusion) تحت ضمانت نامه اصلی صادره وزارت مذکور (Sovereign Guarantee) و اعلام مراتب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت صدور جدول پیش بینی بازپرداخت و گواهی های ثبت آماری 
8. صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و ارسال نسخه اصل ضمانت نامه جهت اعتبار دهنده خارجی
9. حمل کالا ، ارائه و معامله اسناد، استفاده از تسهیلات و پرداخت وجوه میان پرداخت
10. پرداخت هزینه و سود دوران ساخت مطابق قرارداد مالی
11. راه اندازی طرح
12. بازپرداخت اقساط و سودهای مترتبه

+ منبع
تاریخ:دوشنبه 4 آذر 1392 - در ساعت 13:09 گروه:بدون گروه