آرشیو نرخ

 

تاریخ شروع پایان بیشترین کمترین ساعت 15
چهارشنبه 23 اسفند 1396 4,800 4,800 4,800 4,800 0
شنبه 19 اسفند 1396 4,499 4,499 4,499 4,499 0
پنجشنبه 17 اسفند 1396 4,498 4,498 4,498 4,498 0
چهارشنبه 16 اسفند 1396 4,461 4,498 4,498 4,461 0
سه‌شنبه 15 اسفند 1396 4,461 4,461 4,461 4,461 0
دوشنبه 14 اسفند 1396 4,461 4,461 4,461 4,461 0
یکشنبه 13 اسفند 1396 4,477 4,461 4,477 4,461 0
شنبه 12 اسفند 1396 4,477 4,477 4,477 4,477 0
پنجشنبه 10 اسفند 1396 4,477 4,477 4,477 4,477 0
چهارشنبه 9 اسفند 1396 4,477 4,477 4,477 4,477 0
سه‌شنبه 8 اسفند 1396 4,477 4,477 4,477 4,477 0
دوشنبه 7 اسفند 1396 4,477 4,477 4,477 4,477 0
یکشنبه 6 اسفند 1396 4,500 4,477 4,500 4,477 0
شنبه 5 اسفند 1396 4,500 4,500 4,500 4,500 0
سه‌شنبه 24 بهمن 1396 4,830 4,830 4,830 4,830 0
دوشنبه 23 بهمن 1396 4,770 4,830 4,848 4,770 4,826
شنبه 21 بهمن 1396 4,670 4,770 4,772 4,670 4,770
پنجشنبه 19 بهمن 1396 4,740 4,670 4,740 4,545 0
چهارشنبه 18 بهمن 1396 4,675 4,740 4,788 4,675 0
سه‌شنبه 17 بهمن 1396 4,685 4,675 4,700 4,657 4,671
شنبه 14 بهمن 1396 4,675 4,712 4,712 4,675 4,700
پنجشنبه 12 بهمن 1396 4,666 4,670 4,680 4,666 0
چهارشنبه 11 بهمن 1396 4,388 4,660 4,660 4,388 4,611
دوشنبه 18 دی 1396 4,377 4,388 4,410 4,362 4,400
یکشنبه 17 دی 1396 4,324 4,356 4,358 4,324 0
شنبه 16 دی 1396 4,350 4,332 4,350 4,291 4,316
پنجشنبه 14 دی 1396 4,375 4,350 4,375 4,337 0
چهارشنبه 13 دی 1396 4,330 4,385 4,420 4,330 0
دوشنبه 11 دی 1396 4,285 4,350 4,350 4,285 0
یکشنبه 10 دی 1396 4,241 4,280 4,280 4,231 0
شنبه 9 دی 1396 4,232 4,241 4,241 4,232 0
پنجشنبه 7 دی 1396 4,206 4,208 4,209 4,205 0
چهارشنبه 6 دی 1396 4,187 4,202 4,202 4,185 4,192
سه‌شنبه 5 دی 1396 4,176 4,184 4,187 4,176 4,185
دوشنبه 4 دی 1396 4,184 4,176 4,186 4,176 4,180
یکشنبه 3 دی 1396 4,191 4,188 4,192 4,185 4,192
شنبه 2 دی 1396 4,186 4,191 4,193 4,182 4,185
پنجشنبه 30 آذر 1396 4,179 4,191 4,191 4,179 0
چهارشنبه 29 آذر 1396 4,185 4,179 4,187 4,176 4,181
سه‌شنبه 28 آذر 1396 4,190 4,185 4,196 4,185 4,192
دوشنبه 27 آذر 1396 4,173 4,186 4,186 4,173 4,179
یکشنبه 26 آذر 1396 4,187 4,173 4,187 4,171 4,179
شنبه 25 آذر 1396 4,207 4,187 4,207 4,186 4,186
پنجشنبه 23 آذر 1396 4,205 4,208 4,211 4,205 0
چهارشنبه 22 آذر 1396 4,214 4,220 4,223 4,214 4,222
سه‌شنبه 21 آذر 1396 4,225 4,221 4,225 4,214 4,221
دوشنبه 20 آذر 1396 4,205 4,212 4,216 4,205 4,212
یکشنبه 19 آذر 1396 4,205 4,205 4,219 4,204 4,210
شنبه 18 آذر 1396 4,186 4,205 4,205 4,185 4,191
پنجشنبه 16 آذر 1396 4,204 4,193 4,204 4,190 0
سه‌شنبه 14 آذر 1396 4,212 4,204 4,213 4,198 4,213
دوشنبه 13 آذر 1396 4,160 4,187 4,190 4,160 0
یکشنبه 12 آذر 1396 4,148 4,165 4,165 4,144 4,160
شنبه 11 آذر 1396 4,145 4,154 4,154 4,143 0
پنجشنبه 9 آذر 1396 4,138 4,141 4,142 4,128 0
چهارشنبه 8 آذر 1396 4,125 4,136 4,147 4,125 4,136
سه‌شنبه 7 آذر 1396 4,119 4,125 4,127 4,116 4,124
یکشنبه 5 آذر 1396 4,123 4,119 4,123 4,108 0
شنبه 4 آذر 1396 4,120 4,126 4,128 4,117 4,123
پنجشنبه 2 آذر 1396 4,125 4,123 4,128 4,123 0
چهارشنبه 1 آذر 1396 4,111 4,122 4,129 4,111 4,126
سه‌شنبه 30 آبان 1396 4,091 4,095 4,095 4,091 4,095
دوشنبه 29 آبان 1396 4,106 4,095 4,106 4,090 4,099
شنبه 27 آبان 1396 4,104 4,097 4,104 4,091 4,100
پنجشنبه 25 آبان 1396 4,103 4,104 4,104 4,095 0
چهارشنبه 24 آبان 1396 4,121 4,103 4,121 4,095 4,100
سه‌شنبه 23 آبان 1396 4,135 4,121 4,135 4,108 4,116
دوشنبه 22 آبان 1396 4,095 4,135 4,135 4,095 4,123
یکشنبه 21 آبان 1396 4,088 4,095 4,095 4,084 4,094
شنبه 20 آبان 1396 4,072 4,088 4,088 4,072 4,088
چهارشنبه 17 آبان 1396 4,070 4,072 4,075 4,066 4,070
سه‌شنبه 16 آبان 1396 4,072 4,070 4,077 4,067 4,067
دوشنبه 15 آبان 1396 4,065 4,072 4,079 4,065 0
یکشنبه 14 آبان 1396 4,053 4,065 4,070 4,053 4,067
شنبه 13 آبان 1396 4,058 4,053 4,059 4,049 0
پنجشنبه 11 آبان 1396 4,057 4,057 4,057 4,057 0
چهارشنبه 10 آبان 1396 4,062 4,058 4,062 4,058 4,058
سه‌شنبه 9 آبان 1396 4,059 4,057 4,060 4,052 4,058
دوشنبه 8 آبان 1396 4,070 4,059 4,072 4,052 4,059
یکشنبه 7 آبان 1396 4,065 4,069 4,075 4,059 4,075
شنبه 6 آبان 1396 4,035 4,060 4,060 4,035 4,053
پنجشنبه 4 آبان 1396 4,028 4,035 4,035 4,026 0
چهارشنبه 3 آبان 1396 4,030 4,029 4,031 4,022 4,028
سه‌شنبه 2 آبان 1396 4,018 4,029 4,031 4,018 4,027
دوشنبه 1 آبان 1396 4,017 4,018 4,024 4,014 4,015
یکشنبه 30 مهر 1396 4,014 4,013 4,016 4,012 4,012
شنبه 29 مهر 1396 4,016 4,014 4,016 4,008 4,013
پنجشنبه 27 مهر 1396 4,011 4,016 4,018 4,011 0
چهارشنبه 26 مهر 1396 4,019 4,028 4,030 4,018 0
سه‌شنبه 25 مهر 1396 4,010 4,019 4,020 4,010 4,020
دوشنبه 24 مهر 1396 4,007 4,009 4,015 4,004 4,010
یکشنبه 23 مهر 1396 3,997 4,007 4,014 3,993 4,002
شنبه 22 مهر 1396 4,018 3,997 4,018 3,997 4,003
سه‌شنبه 18 مهر 1396 3,948 4,035 4,948 3,929 4,031
دوشنبه 17 مهر 1396 3,998 4,077 4,080 3,998 4,080
یکشنبه 16 مهر 1396 3,977 3,998 4,008 3,977 0
شنبه 15 مهر 1396 3,955 3,977 3,977 3,951 3,973
پنجشنبه 13 مهر 1396 3,949 3,955 3,955 3,949 0
چهارشنبه 12 مهر 1396 3,929 3,949 3,949 3,929 3,947
سه‌شنبه 11 مهر 1396 3,929 3,929 3,929 3,929 0
پنجشنبه 6 مهر 1396 3,909 3,918 3,918 3,909 0
چهارشنبه 5 مهر 1396 3,904 3,909 3,909 3,904 3,909
سه‌شنبه 4 مهر 1396 3,901 3,904 3,910 3,901 0
دوشنبه 3 مهر 1396 3,889 3,901 3,901 3,889 3,901
یکشنبه 2 مهر 1396 3,894 3,889 3,894 3,889 3,889
شنبه 1 مهر 1396 3,892 3,894 3,896 3,892 3,894
پنجشنبه 30 شهریور 1396 3,895 3,892 3,895 3,892 0
چهارشنبه 29 شهریور 1396 3,891 3,895 3,897 3,891 0
سه‌شنبه 28 شهریور 1396 3,896 3,891 3,897 3,891 3,897
دوشنبه 27 شهریور 1396 3,902 3,898 3,902 3,896 0
یکشنبه 26 شهریور 1396 3,906 3,902 3,906 3,900 0
شنبه 25 شهریور 1396 3,915 3,906 3,915 3,906 3,910
پنجشنبه 23 شهریور 1396 3,916 3,915 3,916 3,909 0
چهارشنبه 22 شهریور 1396 3,919 3,916 3,919 3,912 3,913
سه‌شنبه 21 شهریور 1396 3,903 3,919 3,920 3,903 3,914
دوشنبه 20 شهریور 1396 3,898 3,903 3,903 3,893 3,901
یکشنبه 19 شهریور 1396 3,912 3,898 3,912 3,898 3,902
شنبه 18 شهریور 1396 3,912 3,912 3,912 3,912 0
پنجشنبه 16 شهریور 1396 3,895 3,912 3,912 3,895 0
چهارشنبه 15 شهریور 1396 3,879 3,895 3,895 3,879 0
سه‌شنبه 14 شهریور 1396 3,879 3,879 3,884 3,875 3,879
دوشنبه 13 شهریور 1396 3,875 3,879 3,891 3,859 3,878
پنجشنبه 9 شهریور 1396 3,873 3,875 3,877 3,873 0
چهارشنبه 8 شهریور 1396 3,860 3,873 3,875 3,860 3,872
سه‌شنبه 7 شهریور 1396 3,856 3,860 3,860 3,856 3,860
دوشنبه 6 شهریور 1396 3,861 3,856 3,862 3,854 3,857
یکشنبه 5 شهریور 1396 3,852 3,861 3,865 3,852 3,856
شنبه 4 شهریور 1396 3,832 3,852 3,852 3,832 3,850
پنجشنبه 2 شهریور 1396 3,832 3,832 3,832 3,832 0
چهارشنبه 1 شهریور 1396 3,825 3,832 3,832 3,825 0
سه‌شنبه 31 مرداد 1396 3,823 3,825 3,828 3,823 0
دوشنبه 30 مرداد 1396 3,825 3,823 3,827 3,823 3,823
یکشنبه 29 مرداد 1396 3,824 3,824 3,824 3,824 0
شنبه 28 مرداد 1396 3,817 3,817 3,817 3,817 0
چهارشنبه 25 مرداد 1396 3,816 3,816 3,816 3,816 0
سه‌شنبه 24 مرداد 1396 3,811 3,811 3,814 3,811 0
یکشنبه 22 مرداد 1396 3,810 3,809 3,810 3,809 0
شنبه 21 مرداد 1396 3,810 3,810 3,812 3,808 3,811
پنجشنبه 19 مرداد 1396 3,807 3,810 3,810 3,806 0
چهارشنبه 18 مرداد 1396 3,806 3,807 3,808 3,806 0
سه‌شنبه 17 مرداد 1396 3,808 3,806 3,808 3,804 3,807
دوشنبه 16 مرداد 1396 3,817 3,808 3,817 3,808 3,811
یکشنبه 15 مرداد 1396 3,826 3,817 3,826 3,813 3,814
شنبه 14 مرداد 1396 3,835 3,827 3,835 3,827 0
پنجشنبه 12 مرداد 1396 3,825 3,835 3,835 3,822 0
چهارشنبه 11 مرداد 1396 3,819 3,823 3,824 3,816 3,817
سه‌شنبه 10 مرداد 1396 3,810 3,819 3,822 3,810 3,816
دوشنبه 9 مرداد 1396 3,808 3,810 3,811 3,807 3,811
یکشنبه 8 مرداد 1396 3,807 3,811 3,812 3,804 3,812
شنبه 7 مرداد 1396 3,798 3,806 3,806 3,796 3,804
پنجشنبه 5 مرداد 1396 3,803 3,798 3,803 3,793 0
چهارشنبه 4 مرداد 1396 3,771 3,803 3,803 3,771 0
سه‌شنبه 3 مرداد 1396 3,770 3,771 3,771 3,770 3,771
دوشنبه 2 مرداد 1396 3,769 3,767 3,770 3,767 0
یکشنبه 1 مرداد 1396 3,772 3,769 3,772 3,769 0
شنبه 31 تیر 1396 3,774 3,772 3,774 3,772 0
چهارشنبه 28 تیر 1396 3,782 3,774 3,782 3,774 3,774
سه‌شنبه 27 تیر 1396 3,782 3,782 3,782 3,782 0
دوشنبه 26 تیر 1396 3,782 3,782 3,782 3,782 0
یکشنبه 25 تیر 1396 3,782 3,782 3,782 3,782 0
شنبه 24 تیر 1396 3,782 3,782 3,782 3,782 0
یکشنبه 6 فروردین 1396 3,820 3,823 3,827 3,800 3,827
شنبه 5 فروردین 1396 3,800 3,820 3,820 3,800 0
شنبه 28 اسفند 1395 3,748 3,779 3,779 3,748 3,766
پنجشنبه 26 اسفند 1395 3,770 3,773 3,780 3,755 3,773
چهارشنبه 25 اسفند 1395 3,774 3,797 3,805 3,774 3,794
سه‌شنبه 24 اسفند 1395 3,754 3,774 3,783 3,748 3,766
دوشنبه 23 اسفند 1395 3,750 3,754 3,758 3,737 3,752
یکشنبه 22 اسفند 1395 3,762 3,750 3,762 3,742 0
شنبه 21 اسفند 1395 3,760 3,760 3,784 3,749 3,751
پنجشنبه 19 اسفند 1395 3,725 3,760 3,770 3,725 0
چهارشنبه 18 اسفند 1395 3,740 3,718 3,740 3,716 3,718
سه‌شنبه 17 اسفند 1395 3,754 3,740 3,754 3,738 3,739
دوشنبه 16 اسفند 1395 3,771 3,754 3,771 3,754 3,759
یکشنبه 15 اسفند 1395 3,779 3,771 3,779 3,767 3,768
شنبه 14 اسفند 1395 3,780 3,779 3,785 3,777 0
چهارشنبه 11 اسفند 1395 3,775 3,780 3,784 3,775 3,784
سه‌شنبه 10 اسفند 1395 3,767 3,775 3,777 3,765 3,773
دوشنبه 9 اسفند 1395 3,782 3,775 3,788 3,772 3,772
یکشنبه 8 اسفند 1395 3,775 3,782 3,782 3,775 3,780
شنبه 7 اسفند 1395 3,780 3,775 3,780 3,773 3,774
پنجشنبه 5 اسفند 1395 3,777 3,780 3,780 3,773 0
چهارشنبه 4 اسفند 1395 3,780 3,777 3,780 3,776 0
سه‌شنبه 3 اسفند 1395 3,995 3,786 3,995 3,784 0
دوشنبه 2 اسفند 1395 3,792 3,791 3,792 3,784 0
یکشنبه 1 اسفند 1395 3,795 3,792 3,796 3,785 0
شنبه 30 بهمن 1395 3,808 3,799 3,808 3,789 0
پنجشنبه 28 بهمن 1395 3,812 3,810 3,815 3,805 0
چهارشنبه 27 بهمن 1395 3,809 3,816 3,827 3,809 3,813
سه‌شنبه 26 بهمن 1395 3,811 3,809 3,811 3,805 3,805
دوشنبه 25 بهمن 1395 3,819 3,811 3,821 3,810 3,815
یکشنبه 24 بهمن 1395 3,828 3,821 3,855 3,820 3,822
شنبه 23 بهمن 1395 3,830 3,828 3,840 3,828 3,833
پنجشنبه 21 بهمن 1395 3,825 3,830 3,832 3,816 0
چهارشنبه 20 بهمن 1395 3,837 3,825 3,837 3,825 3,829
سه‌شنبه 19 بهمن 1395 3,845 3,840 3,848 3,835 3,838
دوشنبه 18 بهمن 1395 3,854 3,845 3,857 3,845 3,852
یکشنبه 17 بهمن 1395 3,847 3,854 3,872 3,847 3,860
شنبه 16 بهمن 1395 3,827 3,847 3,850 3,827 3,840
پنجشنبه 14 بهمن 1395 3,831 3,827 3,835 3,821 0
چهارشنبه 13 بهمن 1395 3,833 3,831 3,845 3,830 3,834
سه‌شنبه 12 بهمن 1395 3,828 3,833 3,835 3,810 3,830
دوشنبه 11 بهمن 1395 3,848 3,828 3,852 3,820 3,827
یکشنبه 10 بهمن 1395 3,866 3,854 3,866 3,850 3,857
شنبه 9 بهمن 1395 3,870 3,866 3,877 3,860 3,864
پنجشنبه 7 بهمن 1395 3,870 3,870 3,874 3,859 0
چهارشنبه 6 بهمن 1395 3,858 3,870 3,875 3,848 3,858
سه‌شنبه 5 بهمن 1395 3,850 3,852 3,895 3,840 3,872
دوشنبه 4 بهمن 1395 3,835 3,850 3,862 3,829 3,857
یکشنبه 3 بهمن 1395 3,809 3,837 3,840 3,787 3,835
شنبه 2 بهمن 1395 3,842 3,809 3,850 3,798 3,810
پنجشنبه 30 دی 1395 3,861 3,842 3,861 3,805 0
چهارشنبه 29 دی 1395 3,893 3,861 3,893 3,858 3,866
سه‌شنبه 28 دی 1395 3,912 3,893 3,912 3,870 3,893
دوشنبه 27 دی 1395 3,939 3,933 3,945 3,875 3,930
یکشنبه 26 دی 1395 3,948 3,939 3,948 3,900 3,939
شنبه 25 دی 1395 3,983 3,948 3,985 3,945 3,954
پنجشنبه 23 دی 1395 3,973 3,983 3,983 3,965 0
چهارشنبه 22 دی 1395 3,970 3,982 3,985 3,946 3,972
دوشنبه 20 دی 1395 3,947 3,965 3,968 3,947 3,958
یکشنبه 19 دی 1395 3,952 3,947 3,960 3,938 3,946
شنبه 18 دی 1395 3,932 3,952 3,960 3,925 3,948
پنجشنبه 16 دی 1395 3,930 3,932 3,935 3,919 0
چهارشنبه 15 دی 1395 3,936 3,932 3,937 3,900 3,920
سه‌شنبه 14 دی 1395 3,945 3,933 4,000 3,915 3,943
دوشنبه 13 دی 1395 3,890 3,920 3,980 3,861 3,902
یکشنبه 12 دی 1395 3,867 3,890 3,903 3,836 3,880
شنبه 11 دی 1395 4,044 3,915 4,044 3,915 3,952
پنجشنبه 9 دی 1395 4,085 4,044 4,085 4,024 0
چهارشنبه 8 دی 1395 4,132 4,085 4,135 4,076 4,090
سه‌شنبه 7 دی 1395 4,138 4,125 4,150 4,117 4,135
دوشنبه 6 دی 1395 4,077 4,138 4,143 4,077 4,122
یکشنبه 5 دی 1395 4,034 4,077 4,090 4,034 4,065
شنبه 4 دی 1395 3,985 4,034 4,040 3,985 4,028
پنجشنبه 2 دی 1395 3,997 4,001 4,010 3,992 0
چهارشنبه 1 دی 1395 3,967 4,020 4,020 3,967 4,006
سه‌شنبه 30 آذر 1395 3,950 3,967 3,977 3,950 3,965
دوشنبه 29 آذر 1395 3,935 3,938 3,938 3,914 3,932
یکشنبه 28 آذر 1395 3,945 3,935 3,950 3,924 3,928
پنجشنبه 25 آذر 1395 3,926 3,953 3,955 3,926 0
چهارشنبه 24 آذر 1395 3,930 3,933 3,942 3,922 3,923
سه‌شنبه 23 آذر 1395 3,904 3,918 3,922 3,900 3,912
دوشنبه 22 آذر 1395 3,900 3,904 3,906 3,883 3,900
یکشنبه 21 آذر 1395 3,912 3,895 3,912 3,882 3,889
شنبه 20 آذر 1395 3,915 3,912 3,940 3,903 3,910
پنجشنبه 18 آذر 1395 3,880 3,904 3,912 3,880 0
چهارشنبه 17 آذر 1395 3,886 3,890 3,897 3,871 3,895
سه‌شنبه 16 آذر 1395 3,890 3,886 3,910 3,880 3,894
دوشنبه 15 آذر 1395 3,890 3,904 3,989 3,884 3,908
یکشنبه 14 آذر 1395 3,869 3,895 3,950 3,869 3,890
شنبه 13 آذر 1395 3,795 3,869 3,872 3,780 3,841
پنجشنبه 11 آذر 1395 3,850 3,812 3,850 3,784 3,811
سه‌شنبه 9 آذر 1395 3,815 3,897 3,912 3,815 3,904
یکشنبه 7 آذر 1395 3,770 3,815 3,822 3,770 3,817
شنبه 6 آذر 1395 3,738 3,763 3,773 3,738 3,768
پنجشنبه 4 آذر 1395 3,737 3,738 3,742 3,721 3,738
چهارشنبه 3 آذر 1395 3,709 3,732 3,745 3,709 3,733
سه‌شنبه 2 آذر 1395 3,684 3,704 3,706 3,683 3,696
دوشنبه 1 آذر 1395 3,680 3,683 3,685 3,672 3,677
شنبه 29 آبان 1395 3,693 3,680 3,693 3,675 3,678
پنجشنبه 27 آبان 1395 3,700 3,695 3,704 3,693 3,697
چهارشنبه 26 آبان 1395 3,677 3,704 3,876 3,677 3,690
سه‌شنبه 25 آبان 1395 3,674 3,677 3,681 3,671 3,677
دوشنبه 24 آبان 1395 3,667 3,673 3,677 3,666 3,675
یکشنبه 23 آبان 1395 3,657 3,668 3,670 3,647 3,660
شنبه 22 آبان 1395 3,665 3,657 3,665 3,653 3,653
پنجشنبه 20 آبان 1395 3,659 3,658 3,661 3,656 3,658
چهارشنبه 19 آبان 1395 3,638 3,657 3,657 3,638 0
سه‌شنبه 18 آبان 1395 3,633 3,638 3,641 3,630 3,636
دوشنبه 17 آبان 1395 3,625 3,630 3,634 3,622 3,631
یکشنبه 16 آبان 1395 3,627 3,625 3,630 3,622 3,626
شنبه 15 آبان 1395 3,622 3,625 3,625 3,620 3,623
پنجشنبه 13 آبان 1395 3,619 3,622 3,622 3,611 0
چهارشنبه 12 آبان 1395 3,627 3,621 3,627 3,621 3,622
سه‌شنبه 11 آبان 1395 3,630 3,626 3,631 3,621 3,623
دوشنبه 10 آبان 1395 3,618 3,628 3,628 3,618 3,626
یکشنبه 9 آبان 1395 3,614 3,617 3,619 3,610 3,610
شنبه 8 آبان 1395 3,618 3,613 3,620 3,613 3,615
پنجشنبه 6 آبان 1395 3,620 3,620 3,622 3,617 3,620
چهارشنبه 5 آبان 1395 3,613 3,620 3,620 3,609 3,615
سه‌شنبه 4 آبان 1395 3,613 3,614 3,625 3,610 3,615
دوشنبه 3 آبان 1395 3,597 3,609 3,614 3,597 3,607
یکشنبه 2 آبان 1395 3,592 3,598 3,598 3,588 3,594
شنبه 1 آبان 1395 3,590 3,589 3,596 3,588 3,591
پنجشنبه 29 مهر 1395 3,590 3,593 3,594 3,584 3,594
چهارشنبه 28 مهر 1395 3,591 3,587 3,594 3,586 3,587
سه‌شنبه 27 مهر 1395 3,590 3,592 3,592 3,583 3,590
دوشنبه 26 مهر 1395 3,599 3,591 3,599 3,586 3,589
یکشنبه 25 مهر 1395 3,599 3,597 3,602 3,595 3,596
شنبه 24 مهر 1395 3,599 3,601 3,606 3,598 3,602
پنجشنبه 22 مهر 1395 3,605 3,602 3,605 3,599 0
دوشنبه 19 مهر 1395 3,590 3,600 3,600 3,589 3,600
یکشنبه 18 مهر 1395 3,584 3,588 3,590 3,582 3,585
شنبه 17 مهر 1395 3,592 3,589 3,593 3,585 3,585
پنجشنبه 15 مهر 1395 3,597 3,592 3,597 3,583 3,593
چهارشنبه 14 مهر 1395 3,592 3,595 3,595 3,590 3,590
سه‌شنبه 13 مهر 1395 3,589 3,587 3,593 3,582 3,584
دوشنبه 12 مهر 1395 3,583 3,589 3,592 3,582 3,590
یکشنبه 11 مهر 1395 3,583 3,584 3,584 3,576 3,579
شنبه 10 مهر 1395 3,586 3,582 3,588 3,580 3,582
پنجشنبه 8 مهر 1395 3,577 3,583 3,584 3,577 0
چهارشنبه 7 مهر 1395 3,574 3,577 3,579 3,572 3,579
سه‌شنبه 6 مهر 1395 3,575 3,577 3,578 3,574 3,575
دوشنبه 5 مهر 1395 3,573 3,574 3,577 3,568 3,571
یکشنبه 4 مهر 1395 3,568 3,575 3,575 3,568 3,574
شنبه 3 مهر 1395 3,562 3,567 3,568 3,562 3,568
پنجشنبه 1 مهر 1395 3,565 3,563 3,565 3,560 3,563
چهارشنبه 31 شهریور 1395 3,565 3,564 3,568 3,562 0
دوشنبه 29 شهریور 1395 3,559 3,564 3,564 3,559 3,561
یکشنبه 28 شهریور 1395 3,559 3,559 3,561 3,556 3,557
شنبه 27 شهریور 1395 3,559 3,561 3,561 3,557 3,557
چهارشنبه 24 شهریور 1395 3,548 3,552 3,552 3,547 3,550
یکشنبه 21 شهریور 1395 3,545 3,548 3,549 3,545 0
شنبه 20 شهریور 1395 3,550 3,546 3,551 3,544 3,544
پنجشنبه 18 شهریور 1395 3,549 3,550 3,559 3,546 3,550
چهارشنبه 17 شهریور 1395 3,551 3,550 3,552 3,548 0
سه‌شنبه 16 شهریور 1395 3,547 3,550 3,554 3,547 3,551
دوشنبه 15 شهریور 1395 3,552 3,549 3,552 3,545 3,548
یکشنبه 14 شهریور 1395 3,560 3,554 3,564 3,552 3,552
شنبه 13 شهریور 1395 3,563 3,563 3,569 3,557 3,562
پنجشنبه 11 شهریور 1395 3,558 3,564 3,564 3,556 3,564
چهارشنبه 10 شهریور 1395 3,555 3,558 3,559 3,555 3,556
سه‌شنبه 9 شهریور 1395 3,550 3,553 3,555 3,550 3,553
دوشنبه 8 شهریور 1395 3,552 3,554 3,557 3,548 3,554
یکشنبه 7 شهریور 1395 3,559 3,557 3,559 3,547 3,554
شنبه 6 شهریور 1395 3,548 3,559 3,559 3,548 3,554
پنجشنبه 4 شهریور 1395 3,542 3,549 3,550 3,542 0
چهارشنبه 3 شهریور 1395 3,540 3,541 3,543 3,538 3,538
سه‌شنبه 2 شهریور 1395 3,541 3,539 3,543 3,538 3,539
دوشنبه 1 شهریور 1395 3,536 3,540 3,541 3,536 3,539
یکشنبه 31 مرداد 1395 3,533 3,535 3,536 3,531 3,536
شنبه 30 مرداد 1395 3,538 3,533 3,539 3,530 3,531
پنجشنبه 28 مرداد 1395 3,536 3,533 3,536 3,532 0
چهارشنبه 27 مرداد 1395 3,535 3,537 3,541 3,535 3,535
سه‌شنبه 26 مرداد 1395 3,528 3,533 3,533 3,528 3,533
دوشنبه 25 مرداد 1395 3,534 3,528 3,534 3,527 3,528
یکشنبه 24 مرداد 1395 3,537 3,534 3,537 3,531 3,532
شنبه 23 مرداد 1395 3,541 3,537 3,541 3,535 3,537
پنجشنبه 21 مرداد 1395 3,539 3,541 3,541 3,537 0
چهارشنبه 20 مرداد 1395 3,533 3,542 3,542 3,533 3,535
سه‌شنبه 19 مرداد 1395 3,534 3,536 3,538 3,531 3,538
دوشنبه 18 مرداد 1395 3,542 3,534 3,547 3,532 3,534
یکشنبه 17 مرداد 1395 3,536 3,543 3,543 3,536 3,541
شنبه 16 مرداد 1395 3,522 3,535 3,537 3,519 3,533
پنجشنبه 14 مرداد 1395 3,527 3,526 3,527 3,513 3,526
چهارشنبه 13 مرداد 1395 3,538 3,527 3,543 3,526 3,531
سه‌شنبه 12 مرداد 1395 3,538 3,542 3,545 3,537 3,545
دوشنبه 11 مرداد 1395 3,534 3,540 3,540 3,528 3,534
یکشنبه 10 مرداد 1395 3,540 3,534 3,542 3,532 3,538
پنجشنبه 7 مرداد 1395 3,546 3,540 3,546 3,535 3,540
چهارشنبه 6 مرداد 1395 3,532 3,546 3,548 3,531 3,536
سه‌شنبه 5 مرداد 1395 3,523 3,532 3,533 3,521 3,526
دوشنبه 4 مرداد 1395 3,515 3,523 3,523 3,510 3,515
یکشنبه 3 مرداد 1395 3,515 3,515 3,519 3,514 3,515
شنبه 2 مرداد 1395 3,511 3,516 3,516 3,510 3,512
پنجشنبه 31 تیر 1395 3,509 3,511 3,514 3,507 0
چهارشنبه 30 تیر 1395 3,504 3,509 3,509 3,501 3,506
سه‌شنبه 29 تیر 1395 3,501 3,504 3,505 3,501 3,501
دوشنبه 28 تیر 1395 3,504 3,501 3,506 3,499 3,501
یکشنبه 27 تیر 1395 3,496 3,504 3,504 3,490 3,498
شنبه 26 تیر 1395 3,512 3,503 3,519 3,501 3,504
پنجشنبه 24 تیر 1395 3,505 3,510 3,511 3,499 3,510
چهارشنبه 23 تیر 1395 3,503 3,504 3,505 3,498 3,503
سه‌شنبه 22 تیر 1395 3,513 3,500 3,522 3,500 3,510
دوشنبه 21 تیر 1395 3,496 3,513 3,513 3,496 3,507
یکشنبه 20 تیر 1395 3,497 3,499 3,512 3,494 3,502
شنبه 19 تیر 1395 3,486 3,495 3,495 3,474 3,490
سه‌شنبه 15 تیر 1395 3,476 3,489 3,490 3,476 3,486
دوشنبه 14 تیر 1395 3,495 3,484 3,495 3,474 3,487
یکشنبه 13 تیر 1395 3,505 3,495 3,505 3,487 3,494
شنبه 12 تیر 1395 3,541 3,505 3,545 3,505 3,509
پنجشنبه 10 تیر 1395 3,540 3,536 3,543 3,536 0
چهارشنبه 9 تیر 1395 3,500 3,538 3,543 3,498 3,519
سه‌شنبه 8 تیر 1395 3,497 3,506 3,508 3,492 3,500
یکشنبه 6 تیر 1395 3,478 3,495 3,496 3,475 3,490
شنبه 5 تیر 1395 3,466 3,475 3,480 3,456 3,473
پنجشنبه 3 تیر 1395 3,464 3,466 3,466 3,463 0
چهارشنبه 2 تیر 1395 3,463 3,463 3,467 3,455 3,465
سه‌شنبه 1 تیر 1395 3,456 3,463 3,465 3,456 3,460
دوشنبه 31 خرداد 1395 3,452 3,456 3,460 3,452 3,457
یکشنبه 30 خرداد 1395 3,458 3,452 3,459 3,452 3,455
شنبه 29 خرداد 1395 3,456 3,456 3,459 3,453 3,456
پنجشنبه 27 خرداد 1395 3,464 3,457 3,464 3,456 0
چهارشنبه 26 خرداد 1395 3,460 3,464 3,464 3,460 3,463
سه‌شنبه 25 خرداد 1395 3,456 3,460 3,463 3,456 3,462
دوشنبه 24 خرداد 1395 3,464 3,456 3,464 3,453 3,455
یکشنبه 23 خرداد 1395 3,466 3,464 3,466 3,460 3,465
شنبه 22 خرداد 1395 3,475 3,466 3,475 3,462 3,467
پنجشنبه 20 خرداد 1395 3,469 3,466 3,469 3,463 0
چهارشنبه 19 خرداد 1395 3,465 3,463 3,468 3,456 3,461
سه‌شنبه 18 خرداد 1395 3,459 3,458 3,464 3,456 3,459
دوشنبه 17 خرداد 1395 3,467 3,457 3,470 3,455 0
یکشنبه 16 خرداد 1395 3,475 3,466 3,475 3,466 3,472
پنجشنبه 13 خرداد 1395 3,476 3,475 3,479 3,474 3,475
چهارشنبه 12 خرداد 1395 3,466 3,474 3,475 3,463 3,468
سه‌شنبه 11 خرداد 1395 3,476 3,466 3,479 3,466 3,474
دوشنبه 10 خرداد 1395 3,474 3,470 3,474 3,461 3,464
یکشنبه 9 خرداد 1395 3,491 3,475 3,491 3,474 3,476
شنبه 8 خرداد 1395 3,476 3,490 3,492 3,476 3,489
پنجشنبه 6 خرداد 1395 3,463 3,468 3,469 3,460 0
چهارشنبه 5 خرداد 1395 3,464 3,463 3,464 3,459 3,460
سه‌شنبه 4 خرداد 1395 3,458 3,464 3,464 3,457 0
دوشنبه 3 خرداد 1395 3,440 3,456 3,456 3,440 3,453
شنبه 1 خرداد 1395 3,438 3,440 3,441 3,438 3,440
پنجشنبه 30 اردیبهشت 1395 3,442 3,439 3,442 3,439 0
چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395 3,437 3,437 3,439 3,433 0
سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1395 3,440 3,438 3,440 3,437 3,438
دوشنبه 27 اردیبهشت 1395 3,442 3,441 3,447 3,438 3,441
یکشنبه 26 اردیبهشت 1395 3,439 3,447 3,447 3,437 3,442
شنبه 25 اردیبهشت 1395 3,445 3,442 3,445 3,440 0
پنجشنبه 23 اردیبهشت 1395 3,446 3,444 3,448 3,440 0
چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 3,459 3,445 3,459 3,445 3,447
سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1395 3,453 3,458 3,460 3,449 3,450
دوشنبه 20 اردیبهشت 1395 3,440 3,450 3,450 3,436 3,444
یکشنبه 19 اردیبهشت 1395 3,446 3,443 3,453 3,439 3,452
شنبه 18 اردیبهشت 1395 3,434 3,445 3,449 3,430 3,443
چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395 3,448 3,440 3,452 3,440 3,444
سه‌شنبه 14 اردیبهشت 1395 3,456 3,448 3,456 3,448 3,453
دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 3,463 3,455 3,464 3,455 0
یکشنبه 12 اردیبهشت 1395 3,451 3,465 3,465 3,450 0
شنبه 11 اردیبهشت 1395 3,466 3,454 3,466 3,454 3,458
پنجشنبه 9 اردیبهشت 1395 3,469 3,466 3,469 3,463 0
چهارشنبه 8 اردیبهشت 1395 3,470 3,469 3,470 3,464 3,469
سه‌شنبه 7 اردیبهشت 1395 3,471 3,470 3,471 3,464 3,464
دوشنبه 6 اردیبهشت 1395 3,477 3,472 3,480 3,472 3,476
یکشنبه 5 اردیبهشت 1395 3,470 3,477 3,482 3,470 3,481
شنبه 4 اردیبهشت 1395 3,473 3,471 3,473 3,463 3,466
چهارشنبه 1 اردیبهشت 1395 3,474 3,469 3,474 3,464 3,464
سه‌شنبه 31 فروردین 1395 3,459 3,474 3,474 3,459 0
دوشنبه 30 فروردین 1395 3,462 3,462 3,464 3,460 0
یکشنبه 29 فروردین 1395 3,466 3,461 3,469 3,461 3,461
شنبه 28 فروردین 1395 3,481 3,473 3,481 3,472 3,475
پنجشنبه 26 فروردین 1395 3,471 3,474 3,476 3,469 3,474
چهارشنبه 25 فروردین 1395 3,474 3,470 3,474 3,467 3,472
سه‌شنبه 24 فروردین 1395 3,488 3,480 3,488 3,476 3,482
دوشنبه 23 فروردین 1395 3,480 3,480 3,480 3,477 3,478
یکشنبه 22 فروردین 1395 3,483 3,482 3,490 3,482 3,489
شنبه 21 فروردین 1395 3,470 3,482 3,486 3,469 3,479
پنجشنبه 19 فروردین 1395 3,484 3,474 3,484 3,470 3,473
چهارشنبه 18 فروردین 1395 3,495 3,488 3,497 3,480 3,480
سه‌شنبه 17 فروردین 1395 3,479 3,495 3,502 3,477 3,489
دوشنبه 16 فروردین 1395 3,466 3,473 3,473 3,455 3,465
یکشنبه 15 فروردین 1395 3,472 3,466 3,473 3,458 3,460
شنبه 14 فروردین 1395 3,501 3,480 3,501 3,480 0
پنجشنبه 27 اسفند 1394 3,460 3,453 3,470 3,453 0
چهارشنبه 26 اسفند 1394 3,430 3,452 3,452 3,430 3,439
سه‌شنبه 25 اسفند 1394 3,430 3,428 3,430 3,427 3,428
دوشنبه 24 اسفند 1394 3,420 3,421 3,423 3,415 3,416
شنبه 22 اسفند 1394 3,432 3,418 3,435 3,418 3,427
پنجشنبه 20 اسفند 1394 3,445 3,440 3,445 3,433 3,438
چهارشنبه 19 اسفند 1394 3,412 3,431 3,435 3,409 3,423
سه‌شنبه 18 اسفند 1394 3,427 3,408 3,427 3,403 3,406
دوشنبه 17 اسفند 1394 3,435 3,427 3,436 3,422 3,422
یکشنبه 16 اسفند 1394 3,424 3,428 3,439 3,424 3,436
شنبه 15 اسفند 1394 3,449 3,425 3,449 3,425 3,430
پنجشنبه 13 اسفند 1394 3,464 3,458 3,464 3,452 3,458
چهارشنبه 12 اسفند 1394 3,475 3,468 3,479 3,466 3,469
سه‌شنبه 11 اسفند 1394 3,467 3,470 3,496 3,464 3,470
دوشنبه 10 اسفند 1394 3,476 3,475 3,476 3,464 3,466
یکشنبه 9 اسفند 1394 3,485 3,472 3,490 3,466 3,470
شنبه 8 اسفند 1394 3,500 3,503 3,511 3,498 3,503
پنجشنبه 6 اسفند 1394 3,501 3,500 3,505 3,493 3,500
چهارشنبه 5 اسفند 1394 3,485 3,495 3,502 3,478 3,492
سه‌شنبه 4 اسفند 1394 3,470 3,490 3,490 3,468 3,481
دوشنبه 3 اسفند 1394 3,475 3,473 3,486 3,463 3,473
یکشنبه 2 اسفند 1394 3,455 3,475 3,486 3,444 0
شنبه 1 اسفند 1394 3,496 3,455 3,496 3,449 3,460
پنجشنبه 29 بهمن 1394 3,497 3,496 3,497 3,488 0
چهارشنبه 28 بهمن 1394 3,484 3,490 3,490 3,471 3,482
سه‌شنبه 27 بهمن 1394 3,454 3,466 3,470 3,438 3,456
دوشنبه 26 بهمن 1394 3,465 3,469 3,490 3,463 3,487
یکشنبه 25 بهمن 1394 3,504 3,460 3,504 3,447 3,453
شنبه 24 بهمن 1394 3,510 3,504 3,514 3,503 0
چهارشنبه 21 بهمن 1394 3,519 3,518 3,528 3,509 0
سه‌شنبه 20 بهمن 1394 3,541 3,522 3,541 3,515 3,515
دوشنبه 19 بهمن 1394 3,547 3,555 3,567 3,545 3,559
یکشنبه 18 بهمن 1394 3,578 3,550 3,578 3,548 3,557
شنبه 17 بهمن 1394 3,599 3,588 3,599 3,584 3,584
پنجشنبه 15 بهمن 1394 3,610 3,605 3,610 3,598 0
چهارشنبه 14 بهمن 1394 3,630 3,620 3,639 3,616 3,621
سه‌شنبه 13 بهمن 1394 3,635 3,627 3,635 3,622 3,631
دوشنبه 12 بهمن 1394 3,640 3,637 3,641 3,630 0
یکشنبه 11 بهمن 1394 3,625 3,629 3,641 3,618 3,639
شنبه 10 بهمن 1394 3,637 3,625 3,638 3,620 3,622
پنجشنبه 8 بهمن 1394 3,640 3,632 3,650 3,632 3,632
چهارشنبه 7 بهمن 1394 3,660 3,642 3,662 3,641 3,643
سه‌شنبه 6 بهمن 1394 3,655 3,657 3,658 3,646 3,658
دوشنبه 5 بهمن 1394 3,644 3,651 3,651 3,635 3,648
یکشنبه 4 بهمن 1394 3,659 3,648 3,660 3,646 3,655
شنبه 3 بهمن 1394 3,641 3,658 4,640 3,634 3,647
پنجشنبه 1 بهمن 1394 3,615 3,625 3,628 3,615 3,625
چهارشنبه 30 دی 1394 3,593 3,607 3,625 3,593 3,608
سه‌شنبه 29 دی 1394 3,616 3,593 3,616 3,585 3,585
دوشنبه 28 دی 1394 3,625 3,616 3,628 3,607 3,615
یکشنبه 27 دی 1394 3,612 3,611 3,630 3,605 3,618
شنبه 26 دی 1394 3,615 3,576 3,692 3,576 3,589
پنجشنبه 24 دی 1394 3,656 3,628 3,656 3,627 3,627
چهارشنبه 23 دی 1394 3,680 3,658 3,680 3,658 3,663
سه‌شنبه 22 دی 1394 3,686 3,682 3,686 3,659 3,682
دوشنبه 21 دی 1394 3,716 3,689 3,716 3,686 3,688
یکشنبه 20 دی 1394 3,727 3,718 3,733 3,715 3,720
شنبه 19 دی 1394 3,713 3,726 3,728 3,713 3,727
پنجشنبه 17 دی 1394 3,703 3,704 3,705 3,700 0
چهارشنبه 16 دی 1394 3,710 3,703 3,710 3,698 3,703
سه‌شنبه 15 دی 1394 3,689 3,700 3,703 3,689 3,703
دوشنبه 14 دی 1394 3,672 3,689 3,691 3,672 3,683
یکشنبه 13 دی 1394 3,665 3,670 3,673 3,664 3,671
شنبه 12 دی 1394 3,679 3,666 3,683 3,665 3,667
پنجشنبه 10 دی 1394 3,685 3,677 3,685 3,676 0
چهارشنبه 9 دی 1394 3,661 3,675 3,677 3,661 3,669
دوشنبه 7 دی 1394 3,659 3,665 3,665 3,648 3,660
یکشنبه 6 دی 1394 3,670 3,659 3,672 3,659 0
شنبه 5 دی 1394 3,671 3,669 3,678 3,665 3,670
پنجشنبه 3 دی 1394 3,670 3,671 3,674 3,670 0
چهارشنبه 2 دی 1394 3,657 3,667 3,667 3,657 0
سه‌شنبه 1 دی 1394 3,643 3,655 3,655 3,643 3,655
دوشنبه 30 آذر 1394 3,635 3,636 3,645 3,635 3,638
یکشنبه 29 آذر 1394 3,635 3,640 3,640 3,628 3,638
شنبه 28 آذر 1394 3,650 3,635 3,650 3,631 3,633
پنجشنبه 26 آذر 1394 3,654 3,650 3,660 3,650 0
چهارشنبه 25 آذر 1394 3,627 3,654 3,654 3,627 3,646
سه‌شنبه 24 آذر 1394 3,620 3,626 3,633 3,615 3,626
دوشنبه 23 آذر 1394 3,650 3,625 3,650 3,625 3,627
یکشنبه 22 آذر 1394 3,645 3,650 3,650 3,639 0
چهارشنبه 18 آذر 1394 3,654 3,635 3,654 3,630 3,640
سه‌شنبه 17 آذر 1394 3,642 3,652 3,654 3,620 3,645
دوشنبه 16 آذر 1394 3,645 3,642 3,655 3,639 3,650
یکشنبه 15 آذر 1394 3,615 3,635 3,648 3,613 3,636
شنبه 14 آذر 1394 3,626 3,624 3,631 3,620 3,623
جمعه 13 آذر 1394 3,640 3,640 3,640 3,640 0
پنجشنبه 12 آذر 1394 3,649 3,640 3,649 3,640 3,640
سه‌شنبه 10 آذر 1394 3,658 3,648 3,661 3,640 3,655
دوشنبه 9 آذر 1394 3,648 3,652 3,652 3,633 3,638
یکشنبه 8 آذر 1394 3,672 3,655 3,674 3,649 3,661
شنبه 7 آذر 1394 3,638 3,680 3,680 3,636 3,655
پنجشنبه 5 آذر 1394 3,625 3,629 3,633 3,620 3,629
چهارشنبه 4 آذر 1394 3,601 3,625 3,625 3,599 3,609
سه‌شنبه 3 آذر 1394 3,596 3,598 3,601 3,593 3,597
دوشنبه 2 آذر 1394 3,588 3,593 3,594 3,584 3,589
یکشنبه 1 آذر 1394 3,585 3,589 3,598 3,584 3,598
شنبه 30 آبان 1394 3,570 3,575 3,578 3,567 3,573
پنجشنبه 28 آبان 1394 3,571 3,581 3,583 3,571 0
چهارشنبه 27 آبان 1394 3,571 3,573 3,574 3,565 0
سه‌شنبه 26 آبان 1394 3,568 3,574 3,574 3,558 3,570
دوشنبه 25 آبان 1394 3,567 3,557 3,574 3,557 3,560
یکشنبه 24 آبان 1394 3,574 3,567 3,582 3,565 3,577
شنبه 23 آبان 1394 3,567 3,593 3,594 3,567 3,583
پنجشنبه 21 آبان 1394 3,558 3,564 3,565 3,557 3,564
چهارشنبه 20 آبان 1394 3,546 3,560 3,560 3,534 3,542
سه‌شنبه 19 آبان 1394 3,562 3,546 3,562 3,543 3,546
دوشنبه 18 آبان 1394 3,530 3,557 3,560 3,530 3,556
یکشنبه 17 آبان 1394 3,521 3,528 3,532 3,521 3,527
شنبه 16 آبان 1394 3,508 3,522 3,522 3,503 0
پنجشنبه 14 آبان 1394 3,508 3,503 3,509 3,500 3,503
چهارشنبه 13 آبان 1394 3,508 3,504 3,511 3,496 3,503
سه‌شنبه 12 آبان 1394 3,504 3,502 3,509 3,500 3,505
دوشنبه 11 آبان 1394 3,508 3,504 3,510 3,500 3,506
یکشنبه 10 آبان 1394 3,507 3,509 3,515 3,505 3,509
شنبه 9 آبان 1394 3,493 3,506 3,506 3,490 3,495
پنجشنبه 7 آبان 1394 3,490 3,489 3,498 3,486 0
چهارشنبه 6 آبان 1394 3,499 3,490 3,499 3,489 3,493
سه‌شنبه 5 آبان 1394 3,479 3,495 3,496 3,479 3,479
دوشنبه 4 آبان 1394 3,466 3,479 3,483 3,466 3,479
یکشنبه 3 آبان 1394 3,460 3,462 3,462 3,460 3,461
پنجشنبه 30 مهر 1394 3,465 3,461 3,469 3,460 3,461
چهارشنبه 29 مهر 1394 3,452 3,461 3,479 3,450 3,460
سه‌شنبه 28 مهر 1394 3,441 3,453 3,453 3,440 3,451
دوشنبه 27 مهر 1394 3,458 3,437 3,458 3,437 3,440
یکشنبه 26 مهر 1394 3,456 3,462 3,467 3,456 3,460
شنبه 25 مهر 1394 3,476 3,454 3,476 3,454 3,460
پنجشنبه 23 مهر 1394 3,476 3,477 3,500 3,475 3,477
چهارشنبه 22 مهر 1394 3,477 3,482 3,500 3,475 3,481
سه‌شنبه 21 مهر 1394 3,478 3,474 3,478 3,466 3,466
دوشنبه 20 مهر 1394 3,491 3,489 3,491 3,487 0
یکشنبه 19 مهر 1394 3,481 3,494 3,494 3,475 0
شنبه 18 مهر 1394 3,481 3,481 3,481 3,481 0
پنجشنبه 16 مهر 1394 3,502 3,497 3,502 3,497 0
چهارشنبه 15 مهر 1394 3,490 3,503 3,503 3,485 3,487
سه‌شنبه 14 مهر 1394 3,486 3,489 3,490 3,476 3,490
دوشنبه 13 مهر 1394 3,464 3,483 3,483 3,464 3,476
یکشنبه 12 مهر 1394 3,456 3,460 3,460 3,450 0
شنبه 11 مهر 1394 3,468 3,460 3,470 3,460 0
پنجشنبه 9 مهر 1394 3,462 3,462 3,463 3,457 3,462
چهارشنبه 8 مهر 1394 3,477 3,467 3,481 3,463 0
سه‌شنبه 7 مهر 1394 3,441 3,468 3,468 3,441 0
دوشنبه 6 مهر 1394 3,420 3,438 3,441 3,420 0
یکشنبه 5 مهر 1394 3,429 3,420 3,436 3,417 3,420
شنبه 4 مهر 1394 3,400 3,420 3,422 3,400 0
چهارشنبه 1 مهر 1394 3,399 3,402 3,404 3,399 0
سه‌شنبه 31 شهریور 1394 3,410 3,409 3,411 3,409 0
دوشنبه 30 شهریور 1394 3,387 3,412 3,413 3,380 3,389
یکشنبه 29 شهریور 1394 3,410 3,392 3,411 3,386 3,401
شنبه 28 شهریور 1394 3,415 3,414 3,424 3,408 3,412
پنجشنبه 26 شهریور 1394 3,410 3,424 3,424 3,410 3,424
چهارشنبه 25 شهریور 1394 3,452 3,429 3,455 3,426 3,440
سه‌شنبه 24 شهریور 1394 3,491 3,455 3,491 3,455 3,475
دوشنبه 23 شهریور 1394 3,470 3,487 3,492 3,470 3,489
یکشنبه 22 شهریور 1394 3,454 3,468 3,471 3,454 3,455
شنبه 21 شهریور 1394 3,446 3,460 3,460 3,444 3,451
پنجشنبه 19 شهریور 1394 3,440 3,442 3,445 3,438 0
چهارشنبه 18 شهریور 1394 3,431 3,433 3,433 3,425 3,427
سه‌شنبه 17 شهریور 1394 3,428 3,437 3,438 3,427 3,437
دوشنبه 16 شهریور 1394 3,433 3,427 3,433 3,423 3,427
یکشنبه 15 شهریور 1394 3,427 3,430 3,434 3,425 3,432
شنبه 14 شهریور 1394 3,415 3,424 3,425 3,414 3,417
پنجشنبه 12 شهریور 1394 3,410 3,411 3,414 3,404 3,412
چهارشنبه 11 شهریور 1394 3,417 3,411 3,430 3,411 3,419
سه‌شنبه 10 شهریور 1394 3,412 3,417 3,418 3,401 3,413
دوشنبه 9 شهریور 1394 3,410 3,410 3,410 3,410 0
یکشنبه 8 شهریور 1394 3,400 3,404 3,404 3,400 0
شنبه 7 شهریور 1394 3,385 3,380 3,385 3,380 0
چهارشنبه 4 شهریور 1394 3,407 3,406 3,412 3,405 0
سه‌شنبه 3 شهریور 1394 3,374 3,386 3,386 3,374 3,386
دوشنبه 2 شهریور 1394 3,370 3,375 3,376 3,370 3,376
یکشنبه 1 شهریور 1394 3,374 3,378 3,378 3,362 3,369
شنبه 31 مرداد 1394 3,362 3,359 3,389 3,357 3,358
پنجشنبه 29 مرداد 1394 3,360 3,365 3,365 3,358 3,363
چهارشنبه 28 مرداد 1394 3,364 3,360 3,364 3,357 3,361
سه‌شنبه 27 مرداد 1394 3,368 3,364 3,372 3,361 3,367
دوشنبه 26 مرداد 1394 3,350 3,364 3,365 3,350 3,355
یکشنبه 25 مرداد 1394 3,347 3,349 3,351 3,339 3,351
شنبه 24 مرداد 1394 3,361 3,348 3,363 3,347 3,348
پنجشنبه 22 مرداد 1394 3,364 3,360 3,371 3,357 3,359
چهارشنبه 21 مرداد 1394 3,350 3,358 3,358 3,350 3,358
دوشنبه 19 مرداد 1394 3,340 3,348 3,350 3,339 3,350
یکشنبه 18 مرداد 1394 3,356 3,340 3,356 3,339 3,347
شنبه 17 مرداد 1394 3,344 3,353 3,360 3,344 3,358
پنجشنبه 15 مرداد 1394 3,330 3,340 3,340 3,329 3,339
چهارشنبه 14 مرداد 1394 3,333 3,330 3,333 3,329 3,331
سه‌شنبه 13 مرداد 1394 3,330 3,335 3,335 3,327 3,328
دوشنبه 12 مرداد 1394 3,321 3,326 3,326 3,315 3,323
یکشنبه 11 مرداد 1394 3,324 3,318 3,327 3,318 3,323
شنبه 10 مرداد 1394 3,313 3,323 3,324 3,312 3,319
پنجشنبه 8 مرداد 1394 3,305 3,311 3,312 3,305 3,311
چهارشنبه 7 مرداد 1394 3,307 3,306 3,310 3,305 3,307
سه‌شنبه 6 مرداد 1394 3,307 3,313 3,313 3,303 0
دوشنبه 5 مرداد 1394 3,300 3,300 3,305 3,289 0
یکشنبه 4 مرداد 1394 3,315 3,301 3,317 3,301 0
شنبه 3 مرداد 1394 3,278 3,306 3,307 3,277 0
پنجشنبه 1 مرداد 1394 3,258 3,264 3,267 3,258 3,267
چهارشنبه 31 تیر 1394 3,254 3,252 3,263 3,252 0
سه‌شنبه 30 تیر 1394 3,221 3,250 3,250 3,220 0
دوشنبه 29 تیر 1394 3,233 3,220 3,236 3,220 3,230
پنجشنبه 25 تیر 1394 3,250 3,230 3,250 3,229 0
چهارشنبه 24 تیر 1394 3,236 3,248 3,280 3,235 3,275
سه‌شنبه 23 تیر 1394 3,200 3,235 3,297 3,179 3,210
دوشنبه 22 تیر 1394 3,225 3,215 3,225 3,207 3,220
یکشنبه 21 تیر 1394 3,264 3,222 3,264 3,222 3,248
شنبه 20 تیر 1394 3,258 3,266 3,266 3,247 3,256
پنجشنبه 18 تیر 1394 3,251 3,245 3,255 3,245 3,245
سه‌شنبه 16 تیر 1394 3,260 3,263 3,270 3,242 3,251
دوشنبه 15 تیر 1394 3,298 3,269 3,298 3,266 3,280
یکشنبه 14 تیر 1394 3,311 3,303 3,311 3,300 3,305
شنبه 13 تیر 1394 3,315 3,318 3,322 3,310 3,313
پنجشنبه 11 تیر 1394 3,298 3,312 3,314 3,295 3,310
چهارشنبه 10 تیر 1394 3,326 3,312 3,335 3,312 3,320
سه‌شنبه 9 تیر 1394 3,296 3,325 3,327 3,288 3,312
دوشنبه 8 تیر 1394 3,333 3,307 3,333 3,303 3,316
یکشنبه 7 تیر 1394 3,328 3,320 3,339 3,316 3,328
شنبه 6 تیر 1394 3,296 3,310 3,314 3,296 3,313
پنجشنبه 4 تیر 1394 3,288 3,293 3,293 3,285 3,292
چهارشنبه 3 تیر 1394 3,270 3,285 3,285 3,270 3,278
سه‌شنبه 2 تیر 1394 3,261 3,269 3,270 3,257 3,266
دوشنبه 1 تیر 1394 3,269 3,260 3,269 3,259 3,263
یکشنبه 31 خرداد 1394 3,276 3,270 3,278 3,269 3,273
شنبه 30 خرداد 1394 3,273 3,270 3,275 3,270 0
پنجشنبه 28 خرداد 1394 3,277 3,276 3,280 3,274 3,276
چهارشنبه 27 خرداد 1394 3,290 3,280 3,290 3,278 3,285
سه‌شنبه 26 خرداد 1394 3,277 3,289 3,290 3,266 3,282
دوشنبه 25 خرداد 1394 3,293 3,282 3,293 3,282 3,284
یکشنبه 24 خرداد 1394 3,300 3,293 3,301 3,292 3,294
شنبه 23 خرداد 1394 3,310 3,302 3,310 3,302 3,306
پنجشنبه 21 خرداد 1394 3,311 3,311 3,311 3,311 0
سه‌شنبه 19 خرداد 1394 3,312 3,312 3,312 3,312 0
دوشنبه 18 خرداد 1394 3,315 3,314 3,317 3,314 0
یکشنبه 17 خرداد 1394 3,310 3,310 3,312 3,310 0
شنبه 16 خرداد 1394 3,323 3,315 3,323 3,315 0
سه‌شنبه 12 خرداد 1394 3,321 3,324 3,324 3,321 3,324
دوشنبه 11 خرداد 1394 3,321 3,322 3,323 3,317 3,318
یکشنبه 10 خرداد 1394 3,330 3,325 3,339 3,322 0
شنبه 9 خرداد 1394 3,324 3,328 3,334 3,324 3,334
پنجشنبه 7 خرداد 1394 3,318 3,325 3,327 3,318 3,325
چهارشنبه 6 خرداد 1394 3,316 3,320 3,321 3,316 3,318
سه‌شنبه 5 خرداد 1394 3,315 3,317 3,317 3,313 3,313
دوشنبه 4 خرداد 1394 3,311 3,314 3,317 3,311 3,315
یکشنبه 3 خرداد 1394 3,308 3,307 3,308 3,303 3,307
شنبه 2 خرداد 1394 3,308 3,305 3,315 3,304 3,314
پنجشنبه 31 اردیبهشت 1394 3,365 3,309 3,365 3,304 0
چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394 3,302 3,306 3,310 3,297 3,304
سه‌شنبه 29 اردیبهشت 1394 3,307 3,301 3,307 3,301 0
دوشنبه 28 اردیبهشت 1394 3,310 3,306 3,310 3,305 3,306
یکشنبه 27 اردیبهشت 1394 3,317 3,309 3,318 3,309 3,313
پنجشنبه 24 اردیبهشت 1394 3,323 3,320 3,323 3,317 3,320
چهارشنبه 23 اردیبهشت 1394 3,318 3,320 3,327 3,316 3,323
سه‌شنبه 22 اردیبهشت 1394 3,312 3,319 3,319 3,306 3,313
دوشنبه 21 اردیبهشت 1394 3,319 3,313 3,319 3,312 0
یکشنبه 20 اردیبهشت 1394 3,322 3,318 3,322 3,314 3,320
شنبه 19 اردیبهشت 1394 3,326 3,323 3,333 3,322 3,326
پنجشنبه 17 اردیبهشت 1394 3,330 3,331 3,332 3,330 0
چهارشنبه 16 اردیبهشت 1394 3,324 3,331 3,333 3,321 3,328
سه‌شنبه 15 اردیبهشت 1394 3,325 3,327 3,327 3,318 3,322
دوشنبه 14 اردیبهشت 1394 3,336 3,327 3,337 3,326 3,330
یکشنبه 13 اردیبهشت 1394 3,340 3,339 3,340 3,336 3,338
پنجشنبه 10 اردیبهشت 1394 3,339 3,339 3,340 3,334 3,340
چهارشنبه 9 اردیبهشت 1394 3,338 3,337 3,341 3,336 3,336
سه‌شنبه 8 اردیبهشت 1394 3,336 3,335 3,341 3,331 3,335
دوشنبه 7 اردیبهشت 1394 3,335 3,338 3,343 3,333 3,339
یکشنبه 6 اردیبهشت 1394 3,320 3,331 3,337 3,320 3,328
شنبه 5 اردیبهشت 1394 3,334 3,321 3,334 3,321 3,329
پنجشنبه 3 اردیبهشت 1394 3,337 3,334 3,340 3,333 3,334
چهارشنبه 2 اردیبهشت 1394 3,336 3,336 3,343 3,333 3,336
سه‌شنبه 1 اردیبهشت 1394 3,339 3,340 3,345 3,337 3,343
دوشنبه 31 فروردین 1394 3,347 3,340 3,347 3,337 3,342
یکشنبه 30 فروردین 1394 3,335 3,340 3,345 3,331 3,342
شنبه 29 فروردین 1394 3,345 3,336 3,373 3,331 3,333
پنجشنبه 27 فروردین 1394 3,356 3,350 3,357 3,340 0
چهارشنبه 26 فروردین 1394 3,342 3,358 3,370 3,342 3,359
سه‌شنبه 25 فروردین 1394 3,350 3,346 3,354 3,325 3,339
دوشنبه 24 فروردین 1394 3,356 3,353 3,362 3,335 3,342
یکشنبه 23 فروردین 1394 3,358 3,352 3,395 3,349 3,366
شنبه 22 فروردین 1394 3,320 3,354 3,354 3,310 3,340
پنجشنبه 20 فروردین 1394 3,300 3,311 3,319 3,285 3,311
چهارشنبه 19 فروردین 1394 3,319 3,298 3,340 3,296 3,325
سه‌شنبه 18 فروردین 1394 3,285 3,315 3,319 3,284 3,301
دوشنبه 17 فروردین 1394 3,284 3,286 3,290 3,201 3,275
یکشنبه 16 فروردین 1394 3,289 3,290 3,303 3,282 3,286
شنبه 15 فروردین 1394 3,195 3,262 3,290 3,195 0
سه‌شنبه 11 فروردین 1394 3,320 3,312 3,332 3,288 0
دوشنبه 10 فروردین 1394 3,320 3,327 3,333 3,310 0
یکشنبه 9 فروردین 1394 3,300 3,315 3,315 3,265 0
شنبه 8 فروردین 1394 3,360 3,308 3,397 3,293 0
سه‌شنبه 4 فروردین 1394 3,360 3,360 3,360 3,360 0
یکشنبه 2 فروردین 1394 3,330 3,330 3,330 3,330 0
شنبه 1 فروردین 1394 3,320 3,320 3,320 3,320 0
پنجشنبه 28 اسفند 1393 3,365 3,342 3,367 3,320 3,344
چهارشنبه 27 اسفند 1393 3,365 3,369 3,370 3,345 0
سه‌شنبه 26 اسفند 1393 3,298 3,365 3,378 3,298 0
دوشنبه 25 اسفند 1393 3,248 3,295 3,295 3,240 0
یکشنبه 24 اسفند 1393 3,195 3,250 3,276 3,155 3,216
شنبه 23 اسفند 1393 3,295 3,227 3,299 3,219 3,263
پنجشنبه 21 اسفند 1393 3,340 3,325 3,340 3,259 0
چهارشنبه 20 اسفند 1393 3,379 3,340 3,379 3,333 3,350
سه‌شنبه 19 اسفند 1393 3,395 3,384 3,395 3,382 3,385
دوشنبه 18 اسفند 1393 3,405 3,397 3,407 3,396 3,399
یکشنبه 17 اسفند 1393 3,401 3,406 3,406 3,393 3,400
شنبه 16 اسفند 1393 3,410 3,402 3,414 3,395 3,405
پنجشنبه 14 اسفند 1393 3,416 3,414 3,418 3,413 0
چهارشنبه 13 اسفند 1393 3,418 3,419 3,420 3,411 3,413
سه‌شنبه 12 اسفند 1393 3,425 3,415 34,243 3,408 3,411
دوشنبه 11 اسفند 1393 3,426 3,426 3,430 3,423 3,426
یکشنبه 10 اسفند 1393 3,428 3,426 3,428 3,423 3,425
شنبه 9 اسفند 1393 3,434 3,424 3,434 3,416 0